allah nasıl yaratıldı? - Dini Sözlük
allah’ın yaratılma meselesi: teolojik ve felsefi bakış

allah’ın yaratılma meselesi, hem teolojik hem de felsefi açıdan son derece derin ve tartışmalı bir konudur. i̇slam teolojisinde allah’ın yaratılmamış olduğu, ezeli ve ebedi olduğu inancı temel bir yer tutar. bu makalede, allah’ın yaratılma meselesi hakkında i̇slami bakış açısını, felsefi argümanları ve farklı düşünce okullarının görüşlerini inceleyeceğiz.

i̇slam teolojisinde allah’ın ezeli ve ebedi olması

i̇slam inancına göre allah, yaratılmamış, ezeli ve ebedi bir varlıktır. kur’an-ı kerim’de birçok ayet, allah’ın her şeyin yaratıcısı olduğunu ve kendisinin yaratılmamış olduğunu belirtir. örneğin, i̇hlas suresi’nde şöyle buyrulmaktadır: "de ki: o, allah'tır, tektir. allah samed’dir. (her şey o’na muhtaçtır, o hiçbir şeye muhtaç değildir.) doğmamış ve doğurmamıştır. hiçbir şey o'na denk değildir."

bu ayetler, allah’ın yaratılmamış, varlığının başlangıcı ve sonu olmayan bir varlık olduğunu vurgular. i̇slam teolojisi, allah’ın zaman ve mekânın ötesinde, mutlak ve sınırsız bir varlık olduğunu savunur. bu bakış açısı, allah’ın yaratılmış olabileceği fikrini kesin bir şekilde reddeder.

felsefi argümanlar

felsefi açıdan bakıldığında, allah’ın yaratılma meselesi çeşitli argümanlar ve düşünce okulları tarafından ele alınmıştır. özellikle klasik felsefede, tanrı’nın varlığı ve niteliği üzerine birçok tartışma bulunmaktadır.

aristoteles’in i̇lk hareket ettirici kavramı

aristoteles, metafizik çalışmalarında “ilk hareket ettirici” kavramını ortaya atmıştır. ona göre, evrendeki her hareketin bir nedeni vardır ve bu nedenlerin zinciri sonsuza kadar gitmez. dolayısıyla, hareketi başlatan, kendisi hareket etmeyen bir ilk neden, yani bir ilk hareket ettirici olmalıdır. aristoteles bu kavramı tanrı ile özdeşleştirmiştir. bu bağlamda, tanrı, yaratılmamış ve sonsuz bir varlık olarak kabul edilir.

i̇bn sina ve i̇lk sebep argümanı

i̇slam felsefesinde, i̇bn sina (avicenna) gibi düşünürler, allah’ın varlığını ve yaratılmamışlığını açıklamak için ilk sebep argümanını kullanmışlardır. i̇bn sina, varlıkların zorunlu ve mümkün varlıklar olarak ikiye ayrıldığını belirtir. mümkün varlıklar, var olmak için bir sebebe ihtiyaç duyarlar, ancak zorunlu varlık (allah) var olmak için hiçbir şeye ihtiyaç duymaz. bu nedenle, allah, yaratılmamış ve varlığı zorunlu olan bir varlık olarak tanımlanır.

eleştiriler ve alternatif görüşler

allah’ın yaratılma meselesine ilişkin farklı düşünce okulları ve eleştiriler de bulunmaktadır. bu eleştiriler, genellikle ateistik veya agnostik bakış açılarından gelir.

ateistik bakış açısı

ateistler, tanrı’nın varlığını tamamen reddederler ve dolayısıyla tanrı’nın yaratılma veya yaratılmama meselesini de anlamsız bulurlar. onlara göre, evrenin varlığı ve düzeni doğal süreçler ve bilimsel yasalarla açıklanabilir. ateistik bakış açısı, tanrı kavramını insan zihninin bir ürünü olarak görür ve bu nedenle tanrı’nın yaratılma meselesini tartışmaya değer bulmaz.

agnostik bakış açısı

agnostikler ise tanrı’nın varlığı veya yokluğu konusunda kesin bir bilgiye sahip olunamayacağını savunurlar. bu bakış açısına göre, tanrı’nın yaratılma meselesi, insan aklının ve bilgisinin ötesinde bir konudur ve bu nedenle kesin bir yargıya varmak mümkün değildir.

allah’ın yaratılma meselesi, derin teolojik ve felsefi boyutlara sahip bir konudur. i̇slam teolojisi, allah’ın yaratılmamış, ezeli ve ebedi bir varlık olduğunu kesin bir dille ifade ederken, felsefi argümanlar da bu görüşü destekleyici nitelikte olabilir. ancak, ateistik ve agnostik bakış açıları bu konuyu farklı şekillerde ele alır ve allah’ın yaratılma meselesine yönelik farklı perspektifler sunar. bu makale, allah’ın yaratılma meselesini farklı açılardan ele alarak, bu derin ve karmaşık konuyu anlamaya yönelik bir çerçeve sunmayı amaçlamaktadır.