hinduizm - Dini Sözlük
hinduizm, dünya üzerindeki en eski ve en karmaşık dinlerden biridir. yaklaşık 1.2 milyar takipçisiyle, özellikle hindistan ve nepal olmak üzere güney asya'da yoğun bir şekilde uygulanmaktadır. hinduizm, tek bir kurucuya, kutsal kitaba veya dinî doktrine dayanmaz; bunun yerine çeşitli metinler, öğretiler ve ritüeller aracılığıyla şekillenen geniş bir inanç ve pratik yelpazesine sahiptir. bu makale, hinduizmin temel inançlarını, başlıca tanrılarını, kutsal metinlerini ve bu dinin hayatın çeşitli yönleri üzerindeki etkilerini ele alacaktır.

hinduizmin tarihçesi
hinduizmin kökleri, m.ö. 1500 yıllarına kadar uzanır ve bu dönemde hindistan'a göç eden arya halklarının getirdiği vedik kültür ile başlar. başlangıçta veda'lar, hinduizmin kutsal metinleri olarak kabul edilir ve bu döneme vedik dönem denir. veda'lar, ritüeller ve tanrılara övgüler içeren dini ilahilerden oluşur. zamanla, daha karmaşık felsefi düşüncelerin ortaya çıkmasıyla upanişadlar gibi metinler yazılmış ve hinduizm daha derin bir teolojik ve metafizik altyapı kazanmıştır.

temel i̇nançlar
hinduizmde birçok temel inanç bulunmaktadır ve bunlar arasında karma, dharma, mokşa ve samsara gibi kavramlar önemli bir yer tutar:

karma: yapılan her eylemin sonuçlar doğurduğu ve bu sonuçların kişinin gelecekteki yaşamını etkilediği inancıdır.
dharma: kişinin doğru, ahlaki ve uygun yaşam tarzını ifade eder ve her bireyin yerine getirmesi gereken ödevler ve sorumluluklar anlamına gelir.
mokşa: ruhun samsara adı verilen yeniden doğum döngüsünden kurtulup mutlak özgürlüğe ulaşması, yani kurtuluş anlamına gelir.
samsara: ruhun ölümden sonra başka bir bedene geçtiği ve bu döngünün ruh mokşa ile kurtuluşa ulaşana dek devam ettiği inancıdır.
başlıca tanrılar ve tanrıçalar
hinduizm, çok sayıda tanrı ve tanrıçaya inanır, bunlar arasında brahma (yaratıcı), vişnu (koruyucu) ve şiva (yıkıcı) başlıca üçlüyü oluşturur. bu üçlünün her biri farklı yönleri ve özellikleri temsil eder ve her birinin çeşitli avatarları (yeryüzüne indikleri formlar) vardır. örneğin, vişnu'nun en ünlü avatarlarından biri krişna'dır. ayrıca, tanrıçalar da hinduizmde önemli bir yere sahiptir; durga, lakşmi ve sarasvati gibi figürler hem evrensel düzenin sürdürülmesinde hem de tapanlarının günlük yaşamlarında merkezi roller oynar.

kutsal metinler
hinduizmin dört ana veda'sı (rigveda, yajurveda, samaveda ve atharvaveda) dini ritüeller ve ilahiler içerir. bu metinlere ek olarak, mahabharata ve ramayana gibi destansı anlatılar ve puranalar, hindu teolojisini ve mitolojisini derinlemesine ele alır. bhagavad gita ise, mahabharata'nın bir parçası olarak krişna'nın öğretilerini ve dini felsefeyi sunar.

günlük uygulamalar ve ritüeller
hinduizm, günlük yaşamda çeşitli ritüeller, adetler ve törenlerle zengin bir şekilde kutlanır. bu ritüeller genellikle tanrılara yapılan dualar, tapınak ziyaretleri, kutsal nehirlerde yıkanma ve yıllık festivaller şeklinde gerçekleşir. diwali (işık festivali), holi (renkler festivali) ve navaratri gibi festivaller hem dini anlam taşır hem de toplulukları bir araya getirir.

hinduizm, derin felsefi kökleri, zengin ritüel pratikleri ve çeşitlilik arz eden tanrı pantheonu ile dünyanın en renkli ve etkileyici dinlerinden biridir. bu din, yalnızca güney asya'da değil, tüm dünyada milyonlarca insan için yaşam tarzı, inanç sistemi ve kültürel kimlik kaynağıdır. hinduizmin sunduğu esnek yapı, onun zamanla evrimleşmesini ve çeşitli kültürel bağlamlarda yeni anlamlar kazanmasını sağlar. bu dinin karmaşık yapısı, onu hem araştırmak hem de deneyimlemek için zengin bir alan sunar.