hristiyanlık - Dini Sözlük
hristiyanlık, m.s. 1. yüzyılda, roma i̇mparatorluğu'nun yahudiye bölgesinde, i̇sa'nın yaşamı ve öğretileri etrafında şekillenmeye başladı. i̇sa, doğumunun yahudi mesih beklentileri içinde gerçekleştiği iddia edilir ve hayatı, ölümü ve iddia edilen dirilişi hristiyan inancının temel taşlarını oluşturur.

i̇sa'nın çarmıha gerilmesinin ardından, onun öğretileri öncelikle havarileri tarafından yayılmaya başladı. hristiyanlık, ilk yüzyıllarda büyük ölçüde yeraltında kaldı ve roma i̇mparatorluğu tarafından zaman zaman şiddetli zulümlere maruz kaldı. ancak 313 yılında i̇mparator konstantin'in milano edikti'ni ilan etmesiyle din, resmi bir hoşgörü kazandı ve sonraki yüzyılda roma'nın resmi dini haline geldi.

ana i̇nanç doktrinleri
hristiyanlık, temelde tanrı'nın bir olduğuna ve üç ayrı kişilikten (baba, oğul ve kutsal ruh) oluşan teslis inancına dayanır. i̇sa mesih, tanrı'nın oğlu olarak kabul edilir ve insanların günahlarının bağışlanması için ölümüne kadar giden bir kurtuluş yolunu temsil eder. i̇sa'nın dirilişi, hristiyanların ölümden sonraki yaşamda diriliş ve ebedi hayata olan inançlarının merkezidir.

i̇badet ve ritüeller
hristiyan ibadeti, haftalık toplu dua, şarkılar, vaazlar ve öğretiler içerir. en temel sakramentler arasında vaftiz ve eucharist (kutsal komünyon) bulunur. vaftiz, hristiyan topluluğuna girişin simgesel bir yolu olarak görülürken, kutsal komünyon, i̇sa'nın son akşam yemeğini anma pratiğidir.

mezhepler
hristiyanlık, tarih boyunca birçok farklı mezhebe ayrılmıştır. en büyük üç ana dal katoliklik, ortodoksluk ve protestanlıktır. katoliklik, papa'nın önderliğinde merkeziyetçi bir yapıya sahiptir. ortodoksluk, daha desantralize bir yapıda olup, her ulusal kilisenin bağımsız olduğu bir model izler. protestanlık ise 16. yüzyılda başlayan reform hareketi ile doğmuş olup, sola scriptura (yalnızca kutsal kitap) ve sola fide (yalnızca i̇man) gibi ilkeleri vurgular.

kültürel ve toplumsal etkileri
hristiyanlık, sanattan bilime, hukuktan eğitime kadar birçok alanda derin etkiler bırakmıştır. rönesans ve aydınlanma dönemlerinde hristiyan düşünürler, bilimsel ve felsefi ilerlemelerde önemli roller oynamışlardır. ayrıca, modern insan hakları ve sosyal adalet kavramlarının gelişiminde de büyük bir etkisi olmuştur.

modern dünyada hristiyanlık
günümüzde hristiyanlık, küreselleşme ve toplumsal değişimlerle birlikte çeşitlenmekte ve bazı bölgelerde hızla büyümekte, bazılarında ise azalmaktadır. afrika, asya ve latin amerika'da hristiyan nüfusunun artmasıyla birlikte, bu dinin küresel yüzü değişmekte, daha çokçul ve kapsayıcı bir hal almakta.

hristiyanlık, iki bin yılı aşkın bir süredir insanlık tarihinde merkezi bir rol oynamıştır. hem bireylerin yaşamlarında hem de toplumların şekillenmesinde etkili olan bu din, inanç, ibadet ve topluluk anlayışıyla insanlık tarihini şekillendirmeye devam etmektedir.