İbnü’l Arabi’nin eserleri

Yayınlanmış 0 Yanıt 849 Ziyaret 2020-10-26 00:53:14 Önemli Kişiler

İbnü’l Arabi’nin eserleri, şekil özelliklerinin yanı sıra muhteva özellikleri ile de pek çok eserden ayrılmaktadır. İbnü’l-Arabî, tarafından verilen bilgiler bazı kişilerin görüşlerinden ya da sözlerinden oluşmamaktadır. Kendisi tarafından dile getirilen bu durum ünlü İslam aliminin eserlerinin ilahi bir ilham ile meydana geldiğini göstermektedir. İbnü’l-Arabî’nin eserleri için kendi ifadeleri ile inceleme yapmak gerekir. Arabi, eserlerinde başka eseri ve yolu izleyenlerden veya filozof ve benzeri düşünürlerin görüşlerini nakledip duranlardan farklı bir ihtiva oluşturmuştur.
İbnü’l-Arabî’nin Eserlerini Nasıl Oluştu?
 İbnü’l-Arabî’nin eserlerinde kendisine Hak tarafından ilham edilen muhteviyatlar yer almaktadır. İbnü’l-Arabî, sahip olduğu ilmin vecd sultanının kendisine galip geldiğinde eserlerini ortaya koyduğunu belirtmektedir. İbnü’l-Arabî ayrıca Allah’ın kendisinden sahip olduğu fenni ilimleri ve fenleri veli kullarına da öğretmesini istediğini belirtir. İbnü’l-Arabî’nin eserleri bu istek ile beraber ortaya çıkmıştır. Arabi, iş için diline; gelen ilimler için ise Allah’a Hamd etmektedir. Kendisi tarafından kaydedilen bilgilere göre ilk başlarda İbnü’l-Arabî’nin eserlerini yazmak gibi bir niyeti bulunmamaktadır. Daha sonra kendisine verilen insanlara nasihat etme emri ile İbnü’l-Arabî’nin fikirleri değişmiştir. Bu emir ile İbnü’l-Arabî’nin içinde bu yönde bir sevk ve istek oluşmuştur. Bu durumun sadece Allah’ın izni ile oluştuğunu belirtir.
Eserler Kaç Günde Yazıldı?
İbnü’l-Arabî, sadece kendisine verilen izin kadar bilgileri paylaştığını söylemektedir. Mevâḳıʿu’n-nücûm gibi 300 sayfa hacmindeki bir eserini İbnü’l-Arabî, on günde kaleme almıştır. Eserlerini kendisine gelen varidatı süratle yazarak ya da yazdırarak meydana getirir. Hatta et-Tedbîrâtü’l-ilâhiyye’yi adlı eserini 14 gün gibi bir zaman diliminde ortaya çıkarmıştır. Birkaç gün içinde oluşturduğu eseri et-Tenezzülâtü’l-Mevṣıliyye ise en kısa sürede yazılan İbnü’l-Arabî eserleri arasında bulunmaktadır. Bir günlük eseri olan el-Celâl ve’l-cemâl’i olarak oldukça dolu bir kitaptır.
 Sadece bir şafak vaktinde ise Kitâbü’l-Hüve’yi meydana getiren İbnü’l-Arabî, el-Ḳasemü’l-ilâhî’yi ise 1 saatte yazdığını belirtmektedir. Marifetullah İbnü’l-Arabî tarafından yazılan tüm eserlerin merkezinde yer almaktadır. Bu minvalde ilm-i hakāik yani hakikatların ilimleri konusunda açıklıklar getirmiştir. Eserlerini Tasavvuf, tefsir, hadis, fıkıh, tarih, ilm-i havas gibi oldukça geniş bir alanda yazmıştır. İbnü’l-Arabî’nin eserleri için hareket noktası ise hep aynı yer yani marifetullah olmaktadır.
İbnü’l-Arabî’nin Şiire Bakışı
 İbnü’l-Arabî’nin şiirlere bakış açısı da aynı şekildedir. İbnü’l-Arabî’ye göre şiir şaire verilmiş bir hediyedir. Bu hediye Zühre feleği tarafından verilmiştir. Hediye Yusuf Peygamberin bir hediyesidir. İbnü’l-Arabî alemi şiir ile hayal arasında bulmaktadır. İbnü’l-Arabî tarafından anlatılan hikayede kendisine bir gün bir meleğin beyaz bir nur getirdiğini belirtir. Bu durum yakaza aleminde yani uyanıkken başına gelmiştir. Meleğe kendisine verilen bu hediyenin ne olduğunu sorar. Melek ise hesiyenin Şuarâ sûresi olduğunu söyler. Bu olaydan sonra İbnü’l-Arabîdivanını meydana getirecektir.
 Remiz ve mecazi( sembolik ) konularda İbnü’l-Arabî şiiri tercih etmektedir. İbnü’l-Arabî’nin eserleri arasında şiirler bu şekilde bulunmaktadır. Konuşulan mevzular bu konuya geldiğin de İbnü’l-Arabî ifadesini hemen nesirden nazma çevirmektedir. İbnü’l-Arabî el-Fütûḥât adlı eserinin başında bulunan şiirlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Bu bölümde yer alan şiirlerin o bölümde anlatılmak istenen ilimlere işaret ettiğini belirtmektedir. Hatta bu şiirlerin o bölümlerde yer almayan baka şeyleri de kapsadığı belirtilmiştir. Bu eserde alime ait 1428 parça şiir bulunmaktadır. Bu şiirlerin beyit sayısı ise 7102 olmaktadır. Bu sayı İbnü’l-Arabî divanında bulunan beyit sayısının birkaç katı kadar vardır.
 Büyük alime göre şiir aslında icmal, remiz, lugaz ve tevriye sanatıdır. İfadeleri incelendiğinde İbnü’l-Arabî’nin ifadelerinin yoğun ve özlü olduğu görülmektedir. Bu bakımdan pek çok ifadesi tam olarak anlaşılamaz. Bazen dile getirdiği konulara dair zıt durumlar ortaya çıkabilir. İbnü’l-Arabî’nin eserleri içinde bulunan zıt durumlar mertebelerin değişmesine bağlı olarak çıkmaktadır. Mesela ilim aynı zanda cehalet demektir, gibi paradoksal literatür bu tür yazım dilinden kaynaklanmaktadır.
İbnü’l-Arabî’nin Eserlerinde Bulunan Düşünceler
 İbnül Arabi eserleri içinde pek çok düşünce yer almaktadır. Genel düşünce tarihinde İbnü’l-Arabî’nin düşüncelerinde her dinin ya da mezhebin kendine ait parçaları olacağı yöndedir. Bu parçalar asıl konumlarından kayarak ilk çıktıkları yerden farklı konumlara kaymış olabilir. Bu parçaların yeniden yerine oturması için ise yeni bir metafizik şablona sahip olmak gerekir. Bu da ancak keşif ilmi ile gerçekleşecek bir durumdur. İbnü’l-Arabî eserleri içinde bu konulara yer vermiştir. Tüm insanlığın ortak mirası olan görüşlerde burada yer alabilir. Alemin taşları ya da bu gibi konular İbnü’l-Arabî’nin eserleri içinde yer alır.
 İbnü’l-Arabî tarafından pek çok eser ve konulara değinilmiştir. Kitaplarında büyük alim felsefe kelimesini bilmeden ona karşı keskin bir tavır alanlar içinde yorumlara yer verir. Eflatun’un bazı kimseler tarafından sırf felsefe ile ilgisinden dolayı sevilmediğini belirtir. Bu durumun sebebi ise felsefe kelimesinin anlamının bilinmemesinden kaynaklandığını belirtir. Ona göre filozof kelimesinin asıl anlamı hikmeti seven, olarak kullanılabilir. Filozoflara göre insanın nihai gayesi Allah’a benzemektir. Sufiler için ise bu gaye Allah’ın ismi ile ahlaklanmaktır.
 İbnü’l-Arabî konu ile ilgili görüşünü hikmetin müminin malı olduğunu dile getirerek belirtmiştir. Bu malı gördüğü yerde alır şeklinde de dile getirir. İbnü’l-Arabî ayrıca filozofların dinsiz olduğu iddialara karşı çıkmaktadır. Felsefe tarihi konusunda da bazı kavramlara yönelik görüşleri bulunmaktadır. Tenkitlerine yanı sıra filozofların bazı görüşleri de onun için karşı çıkılması gereken görüşlerdir. İbnü’l-Arabî eski bilgelerin sözlerin, nakletmektedir. Hipokrat, Aristo, Büyük İskender ya da Pisagor gibi bilgelere atfedilen hikemiyata isim vermeden yer vermiştir.
İbnü’l-Arabî’nin Eserleri Ve Konuları
Tedbiratı İlahiye, İbnü’l-Arabî tarafından kaleme alınan en önemli eserler arasında bulunmaktadır. Yeni baskıları ile beraber sayfa sayısı 574 olarak yer almaktadır. Yönetim üzerine yazılan eser, İbnü’l-Arabî’nin tasavvufi yorumları konusunu içerir. Hikemi ve tasavvufi olmak üzere karışık bir üslubu bulunmaktadır. İlahi tedbirler veciz sözler içeren bir kitaptır.
Hak Yolcularına Armağan da İbnü’l-Arabî eserleri arasında bulunmaktadır. 96 sayfa olan bu eser, hak yolculuğu için ölümü beklemek üzere yazılmıştır.


 İbnü’l-Arabî İbadetler şeklinde birkaç ciltten oluşan kitaptır. Namazın sırları ve ibadetler ile ilgili açıkayıcı ifadeler bu eserde bulunmaktadır. Büyük bir mürşitin başyapıtı olan eser, abdestten oruca kadar her ibatede yer vermektedir. Bu ibadetlerin içinde bulunduğu sırlar da kitapta yer almaktadır. İbadetin insan için ne ifade ettiği ise kitabın en önemli konularından birisidir.
 Fütuhat-ı Mekkiyye İbnü’l-Arabî eserleri arasında bulunan 416 sayfalık kitaptır. Fususu’l Hikem de yine bütük mürşite ait olan en önemli eserlerden birisidir. Mesnevi ile beraber İslam’ın şah eserleri arasında yer alır. Hacmi küçük bir eserdir. Fakat anlaşılmasında çekilen güçlükten dolayı pek çok tercümesi yer almaktadır.
Nurlar Hazinesi,

Abdestin Sırları,

Allah Adamları Ve Kutuplar,

Peygamberler Ve Veliler,

Zekatın Sırları,

Harflerin Sırları,

Havas Avam İtikadı,

Alemin Yaratılışı,

Zahir,

Hayy,

Tecelliler Kitabı,

Nasihatler,

Mehdi Risalesi,

Marifet Menzilleri,

Hikmette Son Nokta,

Aşk Risalesi,

Kitabı Yakin,

Nasihatname,

Allah Kimi Sever,

Peygamber Melekleri,

Tavsiyeler Kitabı,

Gerçeklerin Özü,

Ahadiyat Risalesigibi pek çok eseri daha bulunmaktadır.

Toplam Oy: 0


Paylaşmak önemsemektir, konuyu arkadaşlarınızla paylaşın.


Yanıt vermek için Giriş Yap a tıklayın. Üye değilseniz buraya buyrun: Kayıt Ol.

loading...