hz. muhammed - Dini Sözlük
hz. muhammed, i̇slam dininin kurucusu ve tüm zamanların en etkili dini liderlerinden biri olarak kabul edilir. yaklaşık 570 yılında mekke'de (şimdiki suudi arabistan) doğdu ve 632 yılında yine mekke yakınlarındaki medine şehrinde vefat etti. onun hayatı ve öğretileri, milyarlarca müslüman için manevi ve ahlaki bir rehber teşkil eder.

erken hayatı ve çağrı
hz. muhammed, kureyş kabilesinin haşimoğulları koluna mensup bir aileden gelmektedir. babası abdullah, annesi ise amine'dir. babasını daha doğmadan kaybeden hz. muhammed, altı yaşında annesini de kaybetti ve dedesi abdulmuttalip tarafından büyütüldü. sekiz yaşında dedesini de kaybettikten sonra amcası ebu talib'in himayesine girdi. gençliğinde ticaretle uğraşan hz. muhammed, dürüstlüğü ve güvenilirliği ile tanındı ve bu özellikleri ona "el-emin" (güvenilir) lakabını kazandırdı.

hz. muhammed 40 yaşına geldiğinde, hira mağarası'nda meditasyon yaparken cebrail meleği tarafından ziyaret edildi ve allah'tan ilk vahyi aldı. bu olay, i̇slam dininin başlangıcı olarak kabul edilir. i̇lk vahiyler, insanları tek tanrı'ya inanmaya ve putperestlikten uzaklaşmaya çağırıyordu. başlangıçta sadece yakın çevresi tarafından desteklenen hz. muhammed, zamanla daha fazla insanın dikkatini çekmeye başladı.

mekke dönemi
hz. muhammed'in mesajı, özellikle zengin ve nüfuzlu mekkeliler tarafından tehdit olarak algılandı. onun monoteist öğretileri, çok tanrılı kureyş dinini ve sosyoekonomik yapısını sarsıyordu. bu durum, onun ve takipçilerinin sosyal boykot, fiziksel saldırı ve zulme uğramasına neden oldu. ancak bu zorluklara rağmen, hz. muhammed ve takipçileri, i̇slam'ı yayma çabalarını sürdürdü.

hicret
622 yılında, hz. muhammed ve müslümanlar için mekke'deki yaşam giderek daha tehlikeli hale geldi. bu durum üzerine hz. muhammed, allah'ın emriyle takipçileriyle birlikte mekke'den medine'ye göç etti. bu olay, "hicret" olarak bilinir ve i̇slami takvimin başlangıcı olarak kabul edilir. medine'ye varışlarıyla birlikte hz. muhammed, hem dini hem de siyasi bir lider olarak konumunu sağlamlaştırdı. medine sözleşmesi'ni oluşturarak şehirdeki farklı kabileler arasında bir birlik ve düzen sağladı.

medine dönemi
medine'de geçirdiği on yıl boyunca, hz. muhammed bir dizi sosyal, yasal ve askeri reform gerçekleştirdi. bu reformlar, i̇slam toplumunun temellerini oluşturdu. ayrıca birkaç savaşa liderlik etti, bunların en bilinenleri bedir, uhud ve hendek savaşlarıdır. bu savaşlar, genellikle müslümanların savunma durumunda olmaları nedeniyle gerçekleşmiştir.

hz. muhammed, aynı zamanda bir barış elçisi olarak da tanındı. hudaybiye antlaşması gibi diplomasi yoluyla birçok çatışmayı sonlandırdı ve farklı dinlerden insanlarla ilişkiler kurdu.

vefatı ve mirası
632 yılında hz. muhammed, bir hastalıktan dolayı medine'de vefat etti. onun ölümü, i̇slam dünyasında derin bir üzüntüye yol açtı, ancak bıraktığı öğretiler, kur'an ve sünnet (peygamber'in söz ve davranışları) şeklinde yaşamaya devam etti.

hz. muhammed'in hayatı ve öğretileri, bugün dünya genelinde milyarlarca müslüman için yol gösterici olmaya devam etmektedir. i̇slam, onun liderliğinde tevhid inancını (allah'ın birliğini) ve ahlaki değerleri vurgulayarak hızla yayıldı. onun mirası, adalet, merhamet, eşitlik ve toplumsal barış ilkeleri üzerine kuruludur ve bu ilkeler, günümüz dünyasında da etkisini sürdürmektedir.