i̇lk 5 dine göre allah nasıl yaratıldı? - Dini Sözlük
dinlere göre allah'ın veya tanrı'nın yaratılışı veya varoluşu konusunda çeşitli inanç ve doktrinler bulunmaktadır. bu inançlar, dinlerin teolojik ve felsefi öğretilerine dayanarak şekillenmiştir. yüksek inanan sayısından düşük inanan sayısına göre ilk 5 dini sıralayarak bu konuyu detaylı şekilde açıklayalım:

1. hristiyanlık
i̇nanan sayısı: yaklaşık 2.4 milyar

hristiyanlıkta allah (tanrı), ezeli ve ebedi olarak var olan, başlangıcı ve sonu olmayan bir varlık olarak kabul edilir. hristiyanlıkta tanrı'nın yaratılışı veya başlangıcı yoktur, o'nun varlığı ezelden beri süregelmektedir. hristiyan teolojisi, tanrı'yı üçlü birlik (teslis) şeklinde tanımlar: baba, oğul (i̇sa mesih) ve kutsal ruh. bu üç varlık, tek ve bölünmez bir tanrı olarak kabul edilir.

2. i̇slam
i̇nanan sayısı: yaklaşık 1.9 milyar

i̇slam'da allah, başlangıcı ve sonu olmayan, ezeli ve ebedi bir varlıktır. kur'an-ı kerim'de allah, "hiçbir şey o'na benzemez" (şura, 11) ve "o, doğurmamış ve doğurulmamıştır" (i̇hlas, 3) ayetleriyle tanımlanır. allah, yaratılmışların hiçbirine benzemez ve o'nun varlığı, zaman ve mekân kavramlarının ötesindedir. i̇slam inancında allah'ın yaratılışı yoktur; o, her şeyi yaratan ve var eden mutlak kudrete sahiptir.

3. hinduizm
i̇nanan sayısı: yaklaşık 1.2 milyar

hinduizm, tek bir tanrı inancına sahip olmaktan ziyade, çok tanrılı bir inanç sistemi olarak bilinir. hinduizmin en yüksek tanrısı brahman olarak bilinir. brahman, evrenin yaratıcısı, koruyucusu ve yok edicisidir. o, her şeyin kaynağı ve varoluşun temelidir. brahman, başlangıcı ve sonu olmayan bir varlık olarak kabul edilir. hinduizmde brahman'ın yaratılışı yoktur; o, ezeli ve ebedi bir varlık olarak kabul edilir.

4. budizm
i̇nanan sayısı: yaklaşık 520 milyon

budizm, geleneksel anlamda bir tanrı inancına sahip değildir. budizmde, evrenin yaratılışı veya bir tanrının varlığı yerine, bireyin aydınlanma süreci ve karma inancı ön plandadır. budizm'de tanrılar, aydınlanma yolunda insanlara yardımcı olabilen varlıklar olarak kabul edilir, ancak yaratıcı veya mutlak güç olarak görülmezler. bu nedenle, budizm'de allah'ın yaratılışı hakkında bir doktrin bulunmamaktadır.

5. sihizm
i̇nanan sayısı: yaklaşık 30 milyon

sihizm'de allah (waheguru) tek ve mutlak varlıktır. sihizm'de allah, ezeli ve ebedi bir varlık olarak kabul edilir. waheguru, tüm evrenin yaratıcısı ve koruyucusudur. sih kutsal kitabı guru granth sahib'de allah'ın yaratılışı hakkında şu şekilde bahsedilir: "o, başlangıcı olmayan, doğmamış ve ölümsüzdür." waheguru'nun varlığı zaman ve mekânın ötesindedir ve o'nun yaratılışı yoktur.

bu beş büyük dinin allah veya tanrı inancına dair öğretileri, her birinin teolojik ve felsefi temelleriyle şekillenmiştir. her biri, allah'ın veya tanrı'nın yaratılışı konusunda farklı inanç ve doktrinlere sahiptir.