allah nasıl allah oldu? - Dini Sözlük
ya da allah nasıl yaratıldı?

buna cevap olarak üçgen nasıl kare oldu? soru hatalı, allah yaratılmadı o hep vardı. bu terazi bu ağırlığı tartmaz gibi mantıksız cevaplar dışında soruyu hala merak ettiniz mi? ben ediyorum. o karanlık ve düşünmesi çok zor olan o yerde ne oldu?

allah nasıl yaratıldı?

allah’ın nasıl yaratıldığı sorusu, teolojik ve felsefi bağlamda oldukça karmaşıktır ve birçok din ve inanç sisteminde ele alınan temel bir sorudur. i̇slam dini özelinde bu soruya verilen cevap, allah’ın yaratılmadığı, ezeli ve ebedi olduğu yönündedir. allah’ın varlığının başlangıcı veya sonu yoktur; o, her zaman var olmuştur ve var olmaya devam edecektir. bu, i̇slam’ın temel inançlarından biridir ve birçok müslüman teolog ve filozof bu görüşü destekler.

mantıksal çerçevede allah’ın ezeli varlığı

allah’ın yaratılmadığı ve ezeli olduğu inancı, i̇slam’ın temel taşlarından biridir. bu inanç, allah’ın mutlak kudret ve bilgeliğine dayanır. allah, zaman ve mekânın ötesinde bir varlıktır ve o’nun varlığı, insan aklının ve kavrayışının ötesindedir. i̇slam teolojisi, allah’ın varlığını “vacib’ul-vücud” (varlığı zorunlu olan) kavramı ile açıklar. bu, allah’ın varlığının zorunlu olduğunu, yani o’nun varlığının hiçbir şarta bağlı olmadığını ifade eder.

felsefi perspektiften

felsefi açıdan bakıldığında, allah’ın yaratılmadığı inancı, varlık ve yokluk kavramları üzerine derinlemesine düşünmeyi gerektirir. allah’ın ezeli ve ebedi olduğu inancı, platon ve aristoteles gibi antik yunan filozoflarının tanrı tasavvurlarıyla da paralellik gösterir. aristoteles, “ilk neden” veya “hareketsiz hareket ettirici” kavramlarını ortaya atarak, evrenin ve her şeyin bir başlangıç noktasına sahip olması gerektiğini savunmuş, ancak bu başlangıcın kendisinin bir nedeni olmaması gerektiğini öne sürmüştür. bu, i̇slam filozoflarının da sıklıkla başvurduğu bir argümandır.

i̇slam teolojisinde allah’ın ezeli ve ebedi varlığı

kur’an’da allah’ın ezeli ve ebedi olduğu birçok ayetle belirtilmiştir. örneğin, “de ki: o allah tektir. allah samed'dir (her şey o’na muhtaçtır, o hiçbir şeye muhtaç değildir). o doğurmamış ve doğmamıştır. o’na hiçbir şey denk değildir” (i̇hlas suresi, 1-4). bu ayetler, allah’ın yaratılmamış, mutlak ve benzersiz bir varlık olduğunu vurgular.

allah’ın ezeli varlığı ve i̇nsan aklı

allah’ın ezeli ve ebedi olduğu inancı, insan aklının sınırlarını zorlayan bir konudur. i̇nsan zihni, başlangıç ve son kavramlarına ihtiyaç duyar; ancak allah’ın varlığı bu kavramların ötesindedir. bu nedenle, birçok müslüman teolog, allah’ın varlığını tam olarak anlamanın insan aklının kapasitesini aştığını kabul eder. bu konuda i̇mam gazali, insan aklının allah’ın varlığını ve sıfatlarını tam olarak kavrayamayacağını, ancak o’nun varlığına iman etmenin önemli olduğunu savunur.

allah’ın yaratılmadığına dair alternatif görüşler

farklı inanç sistemleri ve felsefi yaklaşımlar da allah’ın yaratılmadığına dair çeşitli argümanlar sunar. hinduizmde brahman, her şeyin kaynağı ve özü olarak kabul edilir ve ezeli bir varlıktır. aynı şekilde, budizm’de nihai gerçeklik olan nirvana, zamansız ve mekânsız bir varlıktır. bu inanç sistemleri, allah’ın yaratılmadığı ve ezeli olduğu düşüncesi ile paralellikler taşır.

bilim ve allah’ın varlığı

modern bilim, evrenin başlangıcı ve yapısı hakkında birçok teori geliştirmiştir, ancak bu teoriler allah’ın varlığına dair doğrudan bir cevap sunmaz. büyük patlama teorisi, evrenin yaklaşık 13.8 milyar yıl önce bir noktadan genişlemeye başladığını öne sürer, ancak bu başlangıç noktasının öncesine dair bilimsel bir bilgi yoktur. bu noktada, bilim ve dinin farklı alanlarda varlıklarını sürdüren iki ayrı bilgi sistemi olduğu söylenebilir.

allah’ın nasıl yaratıldığı sorusu, hem teolojik hem de felsefi açıdan derin ve karmaşık bir konudur. i̇slam inancına göre, allah yaratılmamış, ezeli ve ebedi bir varlıktır. bu inanç, birçok teolog ve filozof tarafından desteklenmiş ve çeşitli argümanlarla açıklanmıştır. ancak, allah’ın varlığı ve doğası, insan aklının sınırlarını aşan bir konudur ve tam olarak kavranması mümkün değildir. bu nedenle, allah’ın varlığına iman etmek, i̇slam inancının temel bir parçasıdır ve bu iman, derin bir tefekkür ve kabul ile beslenir.